Algemene voorwaarden

Terug naar DEM BeacBattle run

Algemene Voorwaarden hardloopevenement ‘DEM BeachBattle RUN’ 7 februari 2021         

LOGO Dem BeachBattle Run

Artikel 1 Definities
1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
a: Organisator: Atletiekvereniging DEM
b: Evenement: DEM BeachBattle RUN
c: Deelnemer: de natuurlijke persoon, niet handelend als ondernemer, die zich op een door de Organisator toegelaten wijze heeft ingeschreven voor deelname aan het Evenement.
d: Overeenkomst: de overeenkomst strekkend tot deelname van de Deelnemer aan het Evenement. 2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke Overeenkomst.

Artikel 2 Deelname
1. Deelname aan het Evenement is uitsluitend mogelijk voor een natuurlijke persoon.

2. De Deelnemer mag aan het Evenement slechts deelnemen indien hij het daartoe strekkende inschrijfformulier volledig en naar waarheid heeft ingevuld – waarmee de deelnemer akkoord is gegaan met onderhavige algemene voorwaarden – en wanneer hij bij ophalen van het startnummer het inschrijfgeld betaald heeft, of wanneer er bij een voorinschrijving met succes een automatische incasso heeft plaats gevonden.

3. Deelname aan het Evenement geschiedt door de Deelnemer persoonlijk. Het is dus niet toegestaan een ander in plaats van de Deelnemer aan het Evenement te laten deelnemen.

4. De Organisator kan op grond van uitzonderlijke omstandigheden (zoals bijvoorbeeld slechte weersomstandigheden) besluiten het Evenement geen doorgang te laten vinden.

5. De Organisator kan op grond van uitzonderlijke omstandigheden besluiten het Evenement voortijdig te beëindigen of op te schorten.

6. De Organisator kan op grond van uitzonderlijke omstandigheden besluiten de te lopen route of de af te leggen afstand te wijzigen.

7. Verzoeken tot annulering die na 16 juni 2021 worden ingediend worden niet meer in behandeling genomen.

8. Door inschrijving middels het inschrijfformulier verklaart Deelnemer zich bewust te zijn van het feit dat hij tijdens het Evenement een normale verkeersdeelnemer is – en zich dus aan alle geldende verkeersregels houdt.

9. Met deze inschrijving verklaart de Deelnemer gedurende, voorafgaand aan en na afloop van het Evenement met respect om te gaan voor de omgeving; zowel voor de omwonenden als de natuur.

Artikel 3 Aansprakelijkheid
1. Deelname geschiedt voor eigen risico. De Organisator is niet aansprakelijk voor enige schade, hoe ook genaamd, die de Deelnemer mocht lijden als gevolg van de Deelname, tenzij deze schade het directe gevolg is van aan de Organisator toe te rekenen opzet of grove schuld. Deze uitsluiting van aansprakelijkheid geldt ook voor ernstige schadesoorten zoals alle mogelijke schadesoorten ten gevolge van letsel of overlijden.

2. Indien ondanks het bepaalde in het eerste lid van dit artikel aansprakelijkheid van de Organisator voor schade van de Deelnemer aangenomen moet worden, blijft de verplichting van de Organisator tot vergoeding van die schade beperkt tot ten hoogste het bedrag dat de verzekeraar van de Organisator ter zake van die schade uitkeert.
3. De Deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van schade die hij of een nabestaande mocht lijden ten gevolge van zijn overlijden, letsel of ziekte, veroorzaakt door zijn deelname aan het Evenement.

4. De Deelnemer verklaart zich bekend met het feit dat deelname een goede gezondheid in zowel fysieke als psychische zin vereist, en verklaart dat hij aan deze eis voldoet en dat hij zich door training en anderszins voldoende zal hebben voorbereid op het Evenement.
5. De Deelnemer vrijwaart de Organisator voor schade die derden mochten lijden als gevolg van een aan de Deelnemer toe te rekenen handelen of nalaten met betrekking tot het Evenement. De Deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van aansprakelijkheid voor bedoelde schade.

6. Sponsors van het Evenement en de gemeente(n) waarin het Evenement plaatsvindt, zijn op dezelfde voet als de Organisator uitgesloten van aansprakelijkheid.

Artikel 4 Portretrecht
Deelnemer verleent bij voorbaat toestemming aan de Organisator voor openbaarmaking van tijdens of rond het Evenement gemaakte foto’s en beeldmateriaal en dergelijke, waarop de Deelnemer zichtbaar is. Indien u hier niet mee akkoord gaat dan kunt u dit melden per mail aan de Organisator via het emailadres Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Artikel 5 Persoonsgegevens
De door de Deelnemer verstrekte persoonsgegevens worden door de Organisator opgenomen in een bestand. De Deelnemer verleent door het aangaan van de Overeenkomst toestemming aan de Organisator tot gebruik van persoonsgegevens voor het verzenden van informatie aan de Deelnemer, en voor het verstrekken van de persoonsgegevens aan derden (partners waarmee Organisator samenwerkt) ten behoeve van het verzenden van informatie aan de Deelnemer aangaande dit Evenement. Het is de Deelnemer te allen tijde toegestaan kosteloos schriftelijk of per e-mail aan te geven bezwaar te hebben tegen het verzenden van informatie door de Organisator of tegen het verstrekken van persoonsgegevens, waarna de Organisator dat verzenden respectievelijk dat verstrekken zal stopzetten.

AV DEM   LOGO 2012   189x89

brengt je in beweging!

Volg ons op